Polityka prywatności

Mogalo.pl (dalej zwana "Mogalo"), jest zarządzana przez Mogalo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ksawerów 3, 02-786 Warszawa, Polska, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000633855, NIP 5213745695, o kapitale zakładowym w wysokości: 6000 PLN. Mogalo informuje o zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów i koordynatorów, którą uczestnicy i koordynatorzy (dotyczy oddzielnych regulaminów konkursów) udzielają Mogalo, na podstawie odrębnego oświadczenia woli (w związku ze startem w konkursie) oraz poprzez akceptację Regulaminów Konkursowych (po prostu „Regulaminów") i niniejszej Polityki Prywatności dostępnych pod adresem: www.mogalo.pl/polityka_prywatnosci

Mogalo szanuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926, ze zm.) („Ustawa o ochronie danych”) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.) („Ustawa o świadczeniu”).

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu Ustawy o ochronie danych jest Mogalo.

2. Zbiory danych osobowych uczestników i koordynatorów (Użytkowników) zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i są wpisane do ogólnodostępnego rejestru zbiorów danych osobowych. Informacje o tych zbiorach danych są dostępne na stronie www.egiodo.giodo.gov.pl .

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest wyraźna zgoda uczestników i koordynatorów na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, w tym w celów marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika obejmuje wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika podczas zgłoszeń i uczestnictwa w konkursach oferowanych przez Mogalo.

4. Przy rejestracji konkursowej, koordynator podaje takie dane osobowe takie jak: adres e-mail, nr telefonu, szkoła w której pracuje oraz imię i nazwisko, a także dodatkowe dane niezbędne do wystawienia faktury. Uczestnicy natomiast podają imię, nazwisko, klasę i jej oddział oraz opcjonalnie adres e-mail.

Dane osobowe koordynatorów i uczestników wymienione powyżej będą przetwarzane przez Administratora lub jego Partnerów w celu realizacji konkursów, ustalenia klasyfikacji, przekazania nagród, wystawienia faktur.

5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach tj. przesyłania Użytkownikom informacji o konkursach, w tym poprzez wiadomości e-mail (na co Użytkownicy podając adres e-mail wyrażają zgodę). Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania wysyłania mu takich ofert w dowolnym czasie.

6. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie możliwość odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu na otrzymywanie danych, o których mowa powyżej, bez podawania przyczyny. Aby odwołać wyrażone zgody należy wysłać e-maila na adres kontakt@mogalo.pl. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów.

7. Mogalo może udostępniać dane osobowe Koordynatorów i uczestników tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów, jak również powierzać zaufanym firmom bądź osobom na podstawie odpowiednich umów (dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych) w celu ich przechowywania, dostarczania wiadomości e-mail i realizacji zobowiązań wynikających z regulaminów. Ewentualne podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, tzn. nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.

8. Z uwagi na uatrakcyjnienie strony, Mogalo posługuje się plikami „cookies". Taki plik „cookie" to niewielki plik, składający się z łańcucha znaków, który jest wysyłany do komputera podczas korzystania ze strony. Dzięki temu Mogalo może dostosowywać usługi i treści oferowane przez Mogalo do indywidualnych potrzeb i preferencji korzystających ze strony, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze strony. Dzięki plikowi „cookie", przeglądarka Użytkownika może zostać rozpoznana przez witrynę należącą do Mogalo. „Cookies" używane przez Mogalo po zakończeniu sesji przez korzystających ze strony może być usuwane z jego dysku twardego („session cookies"). Pozostałe pliki „cookies" pozostają na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania komputera Użytkownika podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies").

9. Mogalo korzysta z systemów monitorowania aktywności odwiedzających stronę w sieci oferowanych przez firmy trzecie, jak np. Google Analytics, tzw. analizy sieci, usługi oferowanej przez Google Inc. Google Analytics posługuje się plikami „cookies", czyli plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze Użytkownika i umożliwiającymi analizę sposobu korzystania z Platformy. Decydując się na korzystanie ze strony oferowanej przez Mogalo, odwiedzający stronę mają świadomość powyższych działań oraz wyrażają na nie zgodę.

Koordynatorzy rejestrując się, uczestnicy biorąc udział oraz odwiedzający stronę zgadzają się na przetwarzanie swoich danych w zakresie i sposobie opisanym powyżej i do wyżej wymienionych celów.

Nasze zawody wywodzą się z pasji do nauki. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości, a także jeśli trzeba, podeślemy dodatkowe materiały i informacje dla zainteresowanych.