Regulamin - Maks Matematyczny


1. Organizatorem IV edycji konkursu MAKS MATEMATYCZNY jest firma edukacyjna Mogalo.  

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z podziałem na kategorie wiekowe.  

3. Zadaniem konkursowym uczestnika jest samodzielne rozwiązywanie dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych.  

4. Uczniowie mogą wziąć udział w zawodach tylko raz – 19.10.2017 r. Uczestnik musi rozpocząć swoje podejście do konkursu nie wcześniej niż o godz. 8:00 i nie później niż 15:00. Maksymalny czas trwania podejścia to 60 minut. Nie ma możliwości zmiany terminu konkursu. Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu.  

5. Konkurs składa się z dwóch zadań optymalizacyjnych (gier internetowych). Oba będą dostępne dopiero w godzinach trwania konkursu, na podstawie linku dostępnego na stronie www.mogalo.pl. Uproszczony opis zadań pojawi się natomiast dzień przed konkursem około godziny 18:00 również na udostępnionym linku.  

6. W dniu konkursu, w godzinach 8:00 - 15:00 na stronie www.mogalo.pl pojawi się link do formularza konkursowego oraz 2 zadań optymalizacyjnych (gier konkursowych).  

7. W czasie trwania 60 minutowego podejścia do konkursu, uczestnik sam decyduje jaki czas przeznaczy na realizację jednego zadania konkursowego. Do każdego zadania może podejść w tym czasie dowolną liczbę razy.  

8. Punktacja konkursu bierze pod uwagę wyłącznie najlepsze wyniki osiągnięte w każdym z zadań, z podziałem na kategorię wiekową. Zakończenie udziału w konkursie przed upływem 60 minut, nie jest dodatkowo punktowane.  

9. Klasyfikację końcową w każdej z kategorii wiekowych ustanawia się na podstawie punktacji sumy najlepszych wyników w obu zadaniach. Jeśli dwóch lub więcej uczestników osiągnęło tę samą sumę punktów, wyżej punktowany jest zawodnik, który posiada największy spośród składników tych sum. Jeśli klasyfikacja pomocnicza jest taka sama, to wyżej punktowany jest uczestnik, który szybciej (licząc od startu swojej próby) osiągnął swój największy wynik.  

10. Zawody mogą być zrealizowane w sali informatycznej, na komputerze z dostępem do Internetu. Jeśli ilość uczestników przekracza liczbę komputerów, dozwolone jest przeprowadzenie konkursu w kilku turach, pamiętając że podejścia każdy uczestnik musi rozpocząć grę w godzinach 8:00 - 15:00, w dniu konkursu. W przypadku problemów z dostępem do komputerów dopuszcza się możliwość wzięcia udziału w zawodach przy wykorzystaniu telefonu  komórkowego, tabletu, laptopa itp.  

11. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest przesłanie prawidłowo uzupełnionego formularza rejestracji do dnia 11.10.2017r. Formularz należy uzupełnić na stronie internetowej www.mogalo.pl.  

12. Konkurs jest przedsięwzięciem samofinansującym się. Zebrane fundusze organizator przeznacza na nagrody i techniczną obsługę konkursu. W związku z tym proponuje się, aby rodzice ucznia deklarującego udział w konkursie wpłacali do Szkolnego Koordynatora Konkursu wpisowe w wysokości 9 zł. Szkolny Koordynator Konkursu wpłaca zebrane środki na konto:

Mogalo sp. z o.o.

Ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa

MBANK nr 86 1140 2004 0000 3802 7641 0593

W polu „tytułem” należy koniecznie umieścić ID szkoły wygenerowane przy zgłoszeniu! Niespełnienie tego warunku może opóźnić wyniki lub nawet uniemożliwić przyznanie nagród.  

Wpłaty należy dokonać tuż po konkursie tj. do dnia 20.10.2017 r, za faktyczną liczbę startujących (uczniowie którzy nie zostali zgłoszeni wcześniej również mogą wziąć udział w konkursie!). W przypadku braku wpłaty lub niedopłaty wstrzymywane są wyniki.  

13. Faktury VAT są wystawiane w ciągu 7 dni od momentu wniesienia opłaty za udział w konkursie, na konto Organizatora, na podstawie kompletnych danych interesanta, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym lub przesłane na adres kontakt@mogalo.pl  

14. Zwycięzcy i laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne, ogłaszane po konkursie adekwatne do możliwości Mogalo i sponsorów. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych wyróżnień lub/i przyznania nagród specjalnych. Wszystkie dyplomy i zaświadczenia będą wysyłane w formie elektronicznej, za wyjątkiem oddzielnie komunikowanych progów liczby uczniów, powyżej których dyplomy zostaną wysłane do szkół w wersji papierowej.  

15.  Rozdział nagród będzie zależał od liczby uczniów z poszczególnych klas, którzy wezmą udział w konkursie, zgodnie ze stosownymi komunikatami.  

16.  Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki na adres e-mail Szkolnego Koordynatora Konkursu, najpóźniej do 2 tygodni po konkursie.  

17.  Reklamacje należy zgłaszać na adres kontakt@mogalo.pl do 3 tygodni po konkursie, po tym terminie nie będą one rozpatrywane.  

18.  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych sesji zadaniowych pod nadzorem, w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a  w szczególnie rażących przypadkach, do dyskwalifikacji szkoły.  

19.  Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby realizacji konkursu oraz opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika w mediach oraz stronach internetowych organizatora konkursu w przypadku wytypowania go jako laureata.  

20. Informacje organizacyjne i hasło szkoły zostaną wysłane drogą elektroniczną w dniu 15.10.2017 r. na adres e-mail podany w zgłoszeniu do konkursu. W przypadku braku wiadomości w/w terminie wymagany jest kontakt mailowy na adres kontakt@mogalo.pl 

21.  Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z regulaminem i informacjami organizacyjnymi zawartymi w mailingu konkursowym.  Na stronie www.mogalo.pl znajduje się aktualny regulamin konkursu MAKS MATEMATYCZNY. Informacje na temat przebiegu konkursu i jego zmian np. terminu będą aktualizowane na bieżąco na stronie www.mogalo.pl.  

22. Szkolny Koordynator Konkursu, jest zobowiązany do nieudostępniania osobom postronnym, w tym uczestnikom konkursu, otrzymanego przed konkursem hasła szkoły. W dniu konkursu, Szkolny Koordynator wpisuje osobiście hasło szkoły w formularze konkursowe uczestników, w celu umożliwienia im przystąpienia do rozwiązywania zadań. Ujawnienie hasła może grozić dyskwalifikacją szkoły.  

23. W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą się ze sobą konsultować, ani korzystać z niedozwolonych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz z kalkulatora.  

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z połączeniem Internetowym i ewentualne awarie sprzętów, które będą wykorzystywane przez uczestników w czasie konkursu. Zaleca się również zaktualizowanie przeglądarek do najnowszych wersji, organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z używania bardzo starych wersji przeglądarek i systemów operacyjnych.


Nasze zawody wywodzą się z pasji do nauki. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości, a także jeśli trzeba, podeślemy dodatkowe materiały i informacje dla zainteresowanych.