Regulamin - Verstehen


1. Organizatorem II edycji konkursu VERSTEHEN jest firma edukacyjna Mogalo.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy 5, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z podziałem na kategorie wiekowe.  

3. Zadaniem konkursowym uczestnika jest samodzielne rozwiązywanie audio-testu złożonego z 24 pytań, a do każdego pytania jest 5 proponowanych odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest prawdziwa.  

4. Uczniowie mogą wziąć udział w zawodach tylko raz – 07.12.2017 r. Uczestnik musi rozpocząć swoje podejście do konkursu nie wcześniej niż o godz. 8:00 i nie później niż 12:00. Maksymalny czas trwania podejścia to 60 minut. Nie ma możliwości zmiany terminu konkursu. Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu.  

5. Konkurs składa się z 24 zadań. Po osiem za 3pkt, 4pkt oraz 5pkt. Uczestnik sam decyduje o wykorzystaniu swojego czasu i może odsłuchiwać dane pytanie i odpowiedzi dowolną ilość razy podczas podejścia. Uczeń otrzymuje na starcie 24pkt, za udzielenie błędnej odpowiedzi są punkty ujemne -0,75 lub -1 lub -1,25 w zależności od trudności zadania. Brak udzielenia odpowiedzi to 0pkt. Rozpiętość wyników jest od 0 do 120pkt. Pytania losowane są z pewnej puli pytań, zatem uczniowie nie mają całkiem identycznych testów, kolejność pytań i odpowiedzi również jest losowana, ale najpierw jest osiem pytań za 3pkt potem osiem za 4pkt i 8 za 5pkt.

6. Po przejściu do kolejnego zadania nie można już wracać do pytania i zmieniać udzielonej odpowiedzi.

7. Podczas zawodów każdy uczeń musi posiadać własne słuchawki, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom. Wszystkie pytania i odpowiedzi są do odsłuchania.  

8. W dniu konkursu, w godzinach 8:00 - 12:00 na stronie www.mogalo.pl pojawi się link do formularza konkursowego.  

9. W czasie trwania 60 minutowego podejścia do konkursu, uczestnik sam decyduje jaki czas przeznaczy na realizację każdego z 24 zadań. W każdym pojedynczym zadaniu, pytania i odpowiedzi można odsłuchiwać dowolną liczbę razy.  

10. Konkurs dzieli się na kategorie wiekowe dla każdego rocznika uczniów. Zakończenie udziału w konkursie przed upływem 60 minut, nie jest dodatkowo punktowane, ale ma wpływ jeśli dwóch uczniów osiągnie ten sam rezultat punktowy. Klasyfikację końcową w każdej z kategorii wiekowych ustanawia się na podstawie zdobytych punktów (zgodnie z pkt 5). Jeśli dwóch uczniów uzyskało tę samą liczbę punktów, to wyżej jest ten, który ukończył podejście szybciej. Jeśli i tu wynik jest taki sam to zajmowane są miejsca ex aequo.  

11. Zawody mogą być zrealizowane w sali informatycznej, na komputerze z dostępem do Internetu. Jeśli ilość uczestników przekracza liczbę komputerów, dozwolone jest przeprowadzenie konkursu w kilku turach, pamiętając że podejścia każdy uczestnik musi rozpocząć grę w godzinach 8:00 - 12:00, w dniu konkursu. W przypadku problemów z dostępem do komputerów dopuszcza się możliwość wzięcia udziału w zawodach przy wykorzystaniu telefonu  komórkowego, tabletu, laptopa itp.  

12. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest przesłanie prawidłowo uzupełnionego formularza do dnia 29.11.2017r. Formularz należy uzupełnić na stronie internetowej www.mogalo.pl.  

13. Konkurs jest przedsięwzięciem samofinansującym się. Zebrane fundusze organizator przeznacza na nagrody i techniczną obsługę konkursu. W związku z tym proponuje się, aby rodzice ucznia deklarującego udział w konkursie wpłacali do Szkolnego Koordynatora Konkursu wpisowe w wysokości 9 zł. Szkolny Koordynator Konkursu wpłaca zebrane środki na konto:

Mogalo sp. z o.o.

Ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa

MBANK nr 86 1140 2004 0000 3802 7641 0593

W polu „tytułem” należy koniecznie umieścić ID szkoły wygenerowane przy zgłoszeniu! Niespełnienie tego warunku może opóźnić wyniki lub nawet uniemożliwić przyznanie nagród.  

Wpłaty należy dokonać tuż po konkursie tj. do dnia  08.12.2017 r, za faktyczną liczbę startujących (uczniowie którzy nie zostali zgłoszeni wcześniej również mogą wziąć udział w konkursie!). W przypadku braku wpłaty lub niedopłaty wstrzymywane są wyniki.  

14. Faktury VAT są wystawiane w ciągu 7 dni od momentu wniesienia opłaty za udział w konkursie, na konto Organizatora, na podstawie kompletnych danych interesanta, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym.  

15. Zwycięzcy i laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne, ogłaszane po konkursie adekwatne do możliwości Mogalo i sponsorów. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych wyróżnień lub/i przyznania nagród specjalnych. Wszystkie dyplomy i zaświadczenia będą wysyłane w formie elektronicznej, za wyjątkiem oddzielnie komunikowanych progów liczby uczniów, powyżej których dyplomy zostaną wysłane do szkół w wersji papierowej.  

16.  Rozdział nagród będzie zależał od liczby uczniów z poszczególnych klas, którzy wezmą udział w konkursie.  

17.  Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki na adres e-mail Szkolnego Koordynatora Konkursu, najpóźniej do 2 tygodni po konkursie.  

18.  Reklamacje należy zgłaszać na adres kontakt@mogalo.pl do 3 tygodni po konkursie, po tym terminie nie będą one rozpatrywane.  

19.  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych sesji zadaniowych pod nadzorem, w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a  w szczególnie rażących przypadkach, do dyskwalifikacji szkoły.  

20.  Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby realizacji konkursu oraz opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika w mediach oraz stronach internetowych organizatora konkursu w przypadku wytypowania go jako laureata.  

21. Informacje organizacyjne i hasło szkoły zostaną wysłane drogą elektroniczną w dniu 03.12.2018 r. na adres e-mail podany w zgłoszeniu do konkursu. W przypadku braku wiadomości w/w terminie wymagany jest kontakt mailowy na adres kontakt@mogalo.pl 

22.  Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z regulaminem i informacjami organizacyjnymi zawartymi w mailingu konkursowym.  Na stronie www.mogalo.pl znajduje się aktualny regulamin konkursu VERSTEHEN. Informacje na temat przebiegu konkursu i jego zmian np. terminu będą aktualizowane na bieżąco na stronie www.mogalo.pl.  

23. Szkolny Koordynator Konkursu, jest zobowiązany do nieudostępniania osobom postronnym, w tym uczestnikom konkursu, otrzymanego przed konkursem hasła szkoły. W dniu konkursu, Szkolny Koordynator wpisuje osobiście hasło szkoły w formularze konkursowe uczestników, w celu umożliwienia im przystąpienia do rozwiązywania zadań. Ujawnienie hasła może grozić dyskwalifikacją szkoły.  

24. W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą się ze sobą konsultować, ani korzystać z niedozwolonych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz ze słowników.  

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z połączeniem Internetowym i ewentualne awarie sprzętów, które będą wykorzystywane przez uczestników w czasie konkursu. Zaleca się również zaktualizowanie przeglądarek do najnowszych wersji, organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z używania bardzo starych wersji przeglądarek i systemów operacyjnych.


Nasze zawody wywodzą się z pasji do nauki. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości, a także jeśli trzeba, podeślemy dodatkowe materiały i informacje dla zainteresowanych.